Martin Říha vs. návrh zákona od jakéhosi čehosi

Do ruky se mi dostal návrh zákona „o regulaci chovu bojových plemen psů“, jehož autorem by měl být MUDr. David Rath, toho času ve vazební věznici pro obvinění z přijetí úplatku.

Tento návrh dokonale dokládá, jak je nutné, aby takový případný zákon, je-li vůbec potřeba, pomáhali sestavovat mimo právníků i kynologičtí odborníci. Svým způsobem se pan Rath pokusil tímto návrhem zákona naprosto zničit vyspělou českou kynologii, nejen sportovní, ale i loveckou.

Uznávám, že mé připomínky jsou často ad absurdum a jedná se o první návrh, který by měl projít ještě mnoha připomínkováním zákon, ale už toto značí, že takové zákony navrhují lidé, kteří nemají o kynologii žádné povědomí a chtějí se pouze zviditelnit.

                                                         

                                                                                       ZÁKON

ze dne …….….. 2013,

o regulaci chovu bojových plemen psů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

§ 1

Účel zákona

Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou být nebezpeční svému okolí.

Zde jsou jasně definovány dva termíny, tedy chov a držení. Jak je obecně známo, chov psů je zájmová činnost. Chovem se dle řádů ČMKU rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Zatímco držení psa je jeho faktické vlastnictví. Pan Rath se v rámci celého zákona zmiňuje dále pouze o chovu psa, tedy se tímto cíleně snaží poškodit český chov psů s průkazem původu?

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se bojovým plemenem psa rozumí plemeno psa, které na základě zvláštního předpisu vykazuje znaky, útočnost nebo prudkost nebo jiné srovnatelné vlastnosti, kterými může ohrožovat člověka nebo zvíře.

Vymezení tohoto pojmu je značně nešťastné a označuje jako „bojové plemeno“ téměř všechna plemena loveckých psů, u kterých jsou často vyjmenované vlastnosti jako je prudkost, tedy jistý temperament a útočnost, kterou ohrožuje zvíře, v chovu vyžadována, aby tito psi mohli plnit svůj účel.

Dále se toto vymezení vztahuje na drtivou většinu plemen psů využitelných pro služební ale i sportovní účely, dále pastevecké psy a mnoho dalších.

Není zde vymezen pojem zvíře, v tomto případě se tedy jedná o jakékoli zvíře, tedy i myš a bojovým plemenem bude i jorkširský teriér nebo pražský krysařík, protože naprosto splňuje vymezení pojmu v odst. č. 1 tohoto zákona.

(2) Volným pohybem psů se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli situace vyjma situace, kdy pes je veden na vodítku a má nasazený náhubek.

§ 3

(1) Pes, který patří mezi bojová plemena psů (dále jen „pes“), může být chován výlučně na základě povolení dle tohoto zákona.

Zde nastává jakýsi termínový chaos. Zákon je o chovu a držení, ale povolení potřebujete pouze na chov, viz výše. Tento zákon tedy neřeší držení psa.

(2) Povolení k chovu psa (dále jen „povolení“) vydává na dobu 5 let obecní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu majitele psa.

Pokud chcete chovat, tedy mít odchovy štěňat, musíte si požádat nejen FCI o mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici, ale také obecní úřad v místě trvalého bydliště i když se může od skutečného pobytu lišit. Opětovně ani tento odstavec neřeší držení psa.

(3) Povolení musí být zajištěno před zahájením chovu psa a po celou jeho dobu.

(4) Povolení má charakter průkazu majitele psa a známky na obojek u psa.

To znamená, že budu mít jakousi známku na obojku psa, kterou můžu kdykoli připnout na psa jiného. Nevím, proč zde není zahrnuta neměnná identifikace psa, jako je čip nebo tetování psa.

§ 4

(1) Povolení podle § 3 bude vydáno na základě žádosti, pokud žadatel:

a) je fyzickou osobou, která dosáhla 18 let věku, nebo právnickou osobou,

b) je bezúhonný,

c) předloží doklad osvědčující potřebné znalosti a přezkoušení výcviku psa,

d) zaplatí poplatek ve výši 3 000 Kč.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán za pomoci psa či jiného zvířete, na psu či jiném zvířeti anebo v souvislosti s chovem psa či jiných zvířat.

 (3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

(4) Právnická osoba prokáže splnění podmínek dle §4 odst. 1 písm. b) a c) prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je člen statutárního orgánu právnické osoby, případně jiná osoba, která je k právnické osobě ve smluvním vztahu.

(2) Poplatek dle § 4 odst. 1 písm. d) hradí žadatel jen při podání první žádosti týkající se totožného psa. Za druhou a další žádost o povolení k chovu totožného psa se poplatek dle tohoto zákona neplatí.

(3) Povolení musí mít osoba vedoucí psa při sobě a pes musí být po celou dobu označen známkou na obojku.


§ 5

Pohyb psů

(1) Majitel psa a osoba vedoucí psa jsou povinni zajistit, že pes nenapadne, neohrozí či nijak neomezí osoby či zvířata.

Zde by mělo být majitel NEBO osoba. V tomto případě odpovídá majitel i osoba za újmu na zdraví nebo škodě na majetku, kterou pes způsobí i když je majitel psa mimo dosah dění a nemůže nijak zakročit.

Dále, pokud tomu dobře rozumím, tak v případě, že pes omezí např. kočku tím, že bude muset kočka změnit směr a rychlost chůze, pak se dopouštíte přestupku. V tomto případě by se měl také navrhnout zákon o regulaci volně pobíhajících koček a slepic.

Naprosto mi zde chybí, mimo jiné, např. výjimka pro pasteveckého psa střežící stádo. Obával bych se  likvidace znovuzavedeného projektu střežení stád pasteveckým psem, pro ochranu velkých šelem v ČR.

Navíc tento odstavec znamená likvidaci ovčáckých a honáckých psů a jejich použití u stáda, kde je omezování zvířat hlavní náplní jejich práce.

(2) Pohybuje-li se pes v okruhu méně než 200 metrů od nejbližší budovy nebo od míst osídlení, ať již charakteru trvalého či přechodného (veřejná tábořiště, rekreační sídla apod.) (dále jen „místa osídlení“) musí mít nasazen náhubek a musí být veden na vodítku, pokud se nenachází na ohrazeném pozemku vlastníka psa.

Tímto odstavcem hrozí naprostá likvidace cvičišť ZKO a sportovního výcviku. Mnoho cvičišť ZKO sice oploceno je, ale jeho majiteli jsou často města a obce, tedy na obrany, agility i dogfrisbee musíte nechat psovi nasazený košík a mít jej na vodítku.

(3) Ten, kdo psa vede, může ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližšího místa osídlení umožnit psu volný pohyb, ale pouze s nasazeným náhubkem. Volný pohyb psa s nasazeným náhubkem je možný pouze pod kontrolou a trvalým dohledem majitele psa či osoby vedoucí psa.

Hrozí likvidace jedné z našich největších kulturních památek, myslivosti a parforse - tedy lovu pomocí psa. Už vidím nadšení myslivců, který pouští svého bojového jezevčíka na lišku s košíkem na mordě.

(4) Umožnit psu volný pohyb bez nasazeného náhubku je možné jen v místech k tomu určených a tam, kde pes nemůže napadnout, ohrozit či omezit osoby či zvířata a za trvalého dohledu a kontroly majitelem psa či osoby vedoucí psa.

Vzhledem k tomu, že není v návrhu zákona nikde uvedeno, že toto ustanovení neplatí pro služební psy, budou muset policisté hledat pachatele pomocí psů jen v denní dobu a záchranáři vyhledávat osoby jen v přehledném terénu, tedy nikoli v lese popř. sutinách nebo lavinách.

(5) Umožnit psu volný pohyb bez kontroly a trvalého dohledu majitele psa či osoby vedoucí psa je zakázáno.

Další bod pro likvidaci využití psa v myslivosti, vůdci smí na naháňkách vodit psy pouze na vodítkách a aportování zvěře pomocí psa také ztrácí smysl, pokud musí vůdce běhat popř. plovat se psem, aby jej měl stále pod kontrolou.

(6) Psa může vést jen osoba starší 18 let.

Výborně, tento odstavec ukončí oblíbenou soutěž na výstavách psů jako je juniorhandling a vlastně veškeré juniorské soutěže agility, dogdancingu apod.

§ 6

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou na svém území vymezit místa, kam je vstup se psem zakázán.

Zde vznikne obrovský prostor pro korupci a vyřizování si osobních nesympatii. Představte si, že ve vedení obce budou lidé, kteří nemají ke psům žádný vztah, pejskařům tedy mohou zakázat pohyb po kat. území obce, nebo jim vyčlení koridory?

§ 7

Přestupky

(1) Přestupku na úseku chovu psů se dopustí majitel psa nebo osoba vedoucí psa, která

a) chová psa dle tohoto zákona bez povolení,

b) poruší povinnosti stanovené tímto zákonem.

(2) Za porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. b) může být osobě vedoucí psa uložena pokuta až do výše 20 000 Kč, za opakované porušení této povinnosti až do výše 40 000 Kč, a to i opakovaně.

(3) Za porušení povinnosti podle odstavce 1, písm. a) může být majiteli psa uložena pokuta až do výše 100 000 Kč, a to i opakovaně.

(4) Opakovaným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se majitel psa nebo osoba vedoucí psa dopustil v době do jednoho roku od předchozího porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2, za něž mu byla uložena pokuta.

(5) Pokuty podle tohoto zákona jsou příjmem obce, na jejímž katastrálním území k přestupku došlo.

Zde je předpoklad, že obce nastaví takové opatření, aby byl příjem do obecní kasy co nejvyšší. Už tedy nemusí kupovat radary na měření rychlosti, stačí jen hlídat, kdy se člověk venčící psa odkloní z pečlivě vymezeného koridoru.

(6) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy1.

§ 8

Orgány státní správy na úseku chovu psů

Orgány státní správy na úseku chovu psů jsou

a) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“),

b) obce.

§ 9

Ministerstvo

Ministerstvo ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů České republiky vydává vyhlášku, kterou stanoví:

a) seznam plemen psů podléhajících tomuto zákonu,

b) podmínky ke splnění § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona,

c) seznam organizací osvědčujících splnění podmínek dle předchozího bodu,

d) vzor povolení včetně známky na obojek psa.

§ 10

Obce

(1) Obce

a) projednávají přestupky na úseku chovu psů,

b) ukládají pokuty majitelům a osobám vedoucím psa podle § 7 tohoto zákona,

c) vydávají povolení podle § 3 tohoto zákona,

d) vedou registr držitelů povolení vydaných podle § 3 tohoto zákona,

e) vydávají obecně závazné vyhlášky podle § 6 tohoto zákona.

(2) Poplatky za žádost o vydání povolení dle § 4 odst. 1 písm. d) tohoto zákona jsou příjmem obce, která povolení vydala.

§ 11

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Vlastníci psů jsou povinni podat žádost o povolení do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. II.

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti uplynutím 12 měsíců ode dne jeho vyhlášení.

Pan Rath se opět zamyslel....